Privacy verklaring De Blauwe Reiger Yacht Club VZW


De Blauwe Reiger Yacht Club VZW Kanaalstraat 95 B 3920 Lommel Kerkhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals onder andere is weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens AVG / GDPR (General Data Protection Regulations)
Verwerking verantwoordelijke/ Data Protection Officer:
Bestuur Blauwe Reiger Yacht Club VZW via MAIL

Persoonsgegevens die wij verwerken Blauwe Reiger Yacht Club VZW verwerkt uw persoonsgegevens automatisch wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt voor de uitoefening van onze taken. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Bedrijfsnaam BTW N°
Voor- en achternaam Contactpersoon
Adresgegevens Telefoonnummers
E-mailadres Web adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt of wettelijk vereist zijn voor het doel waarvoor noodzakelijk.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Blauwe Reiger Yacht Club VZW verwerkt geen enkele bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Blauwe Reiger Yacht Club VZW verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
• Om diensten en produkten te kunnen leveren en verbeteren. • Om u te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

 • Blauwe Reiger Yacht Club VZW verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen evenals aan verplichtingen en vereisten inzake compliance

 • Geautomatiseerde besluitvorming

  Blauwe Reiger Yacht Club VZW neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen en hun privacy.

  Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

  Blauwe Reiger Yacht Club VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, danwel wettelijk verplicht is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Het Delen van persoonsgegevens met derden

  Blauwe Reiger Yacht Club VZW verkoopt, noch verhuurd uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

  Blauwe Reiger Yacht Club VZW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Blauwe Reiger Yacht Club VZW gebruikt geen cookies op haar websites!
  Cookies zijn vaak van essentieel belang om op sommige websites te navigeren en gebruik te maken van de geboden functies. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens of de items in uw winkelmandje niet worden geleverd. Onze websites zijn zo ontwikkeld dat wij geen Cookies hoeven gebruiken.


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
  Blauwe Reiger Yacht Club VZW.

  Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat. En om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of
  verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
  Blauwe Reiger Yacht Club VZW
  via MAIL

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
  Maak in uw kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart,dit ter bescherming van uw privacy.

  Wij reageren zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, op uw verzoek.
  Blauwe Reiger Yacht Club VZW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens in uw land.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Blauwe Reiger Yacht Club VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

  U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste of criminele doeleinden te gebruiken.

  Onze websites kunnen links naar websites van derden bevatten.
  Blauwe Reiger Yacht Club VZW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen.

  Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

  Wijzigingen aan deze policy

  Blauwe Reiger Yacht Club VZW kan deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken.

  De bijgewerkte versie van deze policy wordt op onze website geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht.

  Gelieve regelmatig naar website terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

  Uw Gegevens worden beheerd door:
  Blauwe Reiger Yacht Club VZW

  AVG verwerking verantwoordelijke/ Data Protection Officer
  ??
  Hiermee zijn wij in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens. Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u deze direct of indirect aan ons heeft vertrekt om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.


  De Blauwe Reiger Yacht Club vzw "BRYAC"

  Kanaalstraat 95
  3920 Lommel-Kerkhoven

  Voor vragen of meer info

  © 2020 Blauwe Reiger Yacht Club VZW